Categories
Бизнес и финанси

Какво представляват продуктовите разходи

Повечето компании използват продуктите, като основна база за техните обекти на разход. Поглеждайки към себестойността на продуктите, е изключително важно да се определи цената на тези продукти. При класифицирането на разходите, едно от най-полезните разделения е на продуктови и периодични разходи. Всички разходи могат да бъдат класифицирани като производствени разходи или периодични разходи.

Разходите за продукта включват всички преки и непреки разходи за производството на даден продукт. Най-общите неща, които са ни необходими, са материалите за изработка и работниците. Освен това обаче има нужда от надзорници, чистачи, механици за поддръжка на машините, мениджъри, хора, които поръчват материалите, рецепционисти и прочее. Трябва да набавим помещение за производство, машини, компютри, униформи и предпазни средства за работниците. Налага се да плащаме и данък върху собствеността на сградата и оборудването.

Производствените разходи могат да се класифицират в преки материали, пряк труд и режийни разходи за производството.

Преките материални разходи са тези, които са лесни за проследяване към обекта на разход. В този случай, нашият продукт е обектът на разход. Лесно е да се измери какво количество от необходимия материал е необходим за производството на единица продукт.

Прекият труд се нарича още „допирен труд“. Това е цената на хората, които произвеждат Вашия продукт – работниците на машините и тези, които имат досег под различна форма с продуктът, за да го създадат в завършен вид. Това е пряк разход, защото е лесно да се измери колко единици продукт може да произведе за един час работникът и да се определи цената му според заплатата.

Режийните разходи за производството са всички други непреки разходи, които са  нужни за направата на продукта. Те също се разделят на косвени материали и индиректен труд.

Косвените материали са материали, чиито разход е твърде трудно да бъде проследен, за да бъдат преки материали. Това включва неща като лепило, спойки и пирони.

Индиректния труд включва всички други възнаграждения, платени на хората, които подпомагат производството на продукта, но които не работят пряко по продукта. Тук се разпределят разходите за надзор, портиери, мениджъри, техници, персонал за поръчка на материали, рецепционисти. Те допринасят за производствения процес, но всъщност не произвеждат продукта.

Разходите, свързани с управлението на завода, също се считат  към режийните разходи. Тези разходи включват амортизация на машините и сградата, комунални услуги, имуществени данъци, застраховка на сградата, както и ремонт и поддръжка на сградата и машините.

Когато класифицирате продуктовите разходи, запитайте се дали даден разход е нужен, за да се направи продукта. Ако е така, това е производствен разход и той се отразява като разход за продадените стоки в страницата за баланса.

Rate this post