Какво представляват продуктовите разходи

продуктови разходи какво са

Повечето компании използват продуктите, като основна база за техните обекти на разход. Поглеждайки към себестойността на продуктите, е изключително важно да се определи цената на тези продукти. При класифицирането на разходите, едно от най-полезните разделения е на продуктови и периодични разходи. Всички разходи могат да бъдат класифицирани като производствени разходи или периодични разходи.

Разходите за продукта включват всички преки и непреки разходи за производството на даден продукт. Най-общите неща, които са ни необходими, са материалите за изработка и работниците. Освен това обаче има нужда от надзорници, чистачи, механици за поддръжка на машините, мениджъри, хора, които поръчват материалите, рецепционисти и прочее. Трябва да набавим помещение за производство, машини, компютри, униформи и предпазни средства за работниците. Налага се да плащаме и данък върху собствеността на сградата и оборудването.

Производствените разходи могат да се класифицират в преки материали, пряк труд и режийни разходи за производството.

Преките материални разходи са тези, които са лесни за проследяване към обекта на разход. В този случай, нашият продукт е обектът на разход. Лесно е да се измери какво количество от необходимия материал е необходим за производството на единица продукт.

Прекият труд се нарича още „допирен труд“. Това е цената на хората, които произвеждат Вашия продукт – работниците на машините и тези, които имат досег под различна форма с продуктът, за да го създадат в завършен вид. Това е пряк разход, защото е лесно да се измери колко единици продукт може да произведе за един час работникът и да се определи цената му според заплатата.

Режийните разходи за производството са всички други непреки разходи, които са  нужни за направата на продукта. Те също се разделят на косвени материали и индиректен труд.

Косвените материали са материали, чиито разход е твърде трудно да бъде проследен, за да бъдат преки материали. Това включва неща като лепило, спойки и пирони.

Индиректния труд включва всички други възнаграждения, платени на хората, които подпомагат производството на продукта, но които не работят пряко по продукта. Тук се разпределят разходите за надзор, портиери, мениджъри, техници, персонал за поръчка на материали, рецепционисти. Те допринасят за производствения процес, но всъщност не произвеждат продукта.

Разходите, свързани с управлението на завода, също се считат  към режийните разходи. Тези разходи включват амортизация на машините и сградата, комунални услуги, имуществени данъци, застраховка на сградата, както и ремонт и поддръжка на сградата и машините.

Когато класифицирате продуктовите разходи, запитайте се дали даден разход е нужен, за да се направи продукта. Ако е така, това е производствен разход и той се отразява като разход за продадените стоки в страницата за баланса.

4.6/5 - (100 votes)
Comments
 • Продуктовите разходи са всички разходи, свързани с покупката на хранителни продукти и напитки. Тези разходи включват както основните животински и растителни продукти, така и всякакви допълнителни добавки и готови ястия. Важно е да се следи как се изразходват тези пари, за да се осигури здравословно хранене и предотвратят ненужните разходи.

 • Продуктовите разходи са сумата от парите, които се изразходват за покупката на хранителни продукти. Тези разходи могат да включват основните храни, добавки и готови ястия. Важно е да се планират и контролират тези разходи, за да се осигури разумно хранене и да се избегнат ненужните разходи.

 • Jonas Salk was an American medical researcher and virologist who is best known for developing the first successful polio vaccine. He was born on October 28, 1914, in New York City and died on June 23, 1995, in La Jolla, California.

  Salk attended the City College of New York and later attended medical school at New York University, where he earned his medical degree in 1939. He then went on to complete a residency in internal medicine and a fellowship in virology.

  In the 1940s, Salk became interested in researching polio, a highly contagious viral disease that causes paralysis and can be fatal. At the time, polio outbreaks were a major public health concern in the United States, affecting thousands of children each year.

  Salk and his team developed a vaccine that used an inactivated, or „killed,“ form of the polio virus. This method allowed for the development of a safe and effective vaccine that could be administered to individuals to prevent the disease.

  In 1955, Salk’s polio vaccine was deemed safe and effective following a large-scale field trial, known as the „Salk vaccine field trial,“ which involved over 1.8 million children. The vaccine was found to be highly successful in preventing polio and was soon widely used. Salk’s vaccine was instrumental in reducing the number of polio cases in the United States and initiating a global effort to eradicate the disease.

  Following the success of the polio vaccine, Salk continued his work in medical research and established the Salk Institute for Biological Studies in La Jolla, California. He focused on studying other diseases and vaccines, and his research made significant contributions to the fields of immunology and virology.

  Jonas Salk’s work and discovery of the polio vaccine are considered a major breakthrough in medical history. His dedication to scientific research and commitment to public health have had a lasting impact and have saved countless lives. Salk’s legacy as a pioneer in vaccine development and public health continues to inspire researchers and physicians around the world.

 • Inactivated form of the poliovirus to stimulate an immune response without causing the disease. This killed-virus vaccine, also known as the inactivated polio vaccine (IPV), was tested on millions of children in a large-scale clinical trial known as the „polio vaccine field trial“ in 1954. The trial was a success, and the vaccine was found to be safe and effective in preventing polio.

  Following the successful field trial, the IPV was licensed for use in 1955 and became the primary vaccine used for polio prevention. Salk’s vaccine was instrumental in reducing the number of polio cases worldwide and is considered one of the greatest medical achievements of the 20th century.

  Salk’s work and dedication to public health earned him numerous awards and honors, including the Presidential Medal of Freedom. He continued his research and advocacy for immunization throughout his career, and his work laid the foundation for the development of other vaccines.

  Today, thanks to the efforts of Salk and other scientists, polio has been eliminated in most countries through widespread vaccination. However, the disease still exists in a few parts of the world, and efforts are ongoing to eradicate it completely. Salk’s pioneering work in vaccine development continues to inspire and save lives.

 • Nactivated form of the poliovirus to stimulate an immune response without causing the disease. This killed-virus vaccine, also known as the inactivated polio vaccine (IPV), was tested on millions of children in a large-scale clinical trial known as the „polio vaccine field trial“ in 1954. The trial was a success, and the vaccine was found to be safe and effective in preventing polio. Salk’s vaccine was instrumental in reducing the number of polio cases worldwide and is considered one of the greatest medical achievements of the 20th century.

 • инактивираната форма на полиовируса да стимулира имунната система без да предизвиква болест. Тази ваксина с убит вирус, известна също като инактивирана полиоваксина (IPV), бе тествана на милиони деца в голямо клинично изпитване, известно като „полио ваксинационен полеви тест“ през 1954 г. Изпитването бе успешно, а ваксината се оказа безопасна и ефективна за предотвратяване на полиосърдицата. Ваксината на Салк имаше решаваща роля в намаляването на броя на случаите с полио по света и се счита за едно от най-големите медицински постижения на 20-и век.

 • Продуктовите разходи представляват сумата от парите, изразходвани за закупуване на суровини, материали и други необходими ресурси за производство на стоки.

 • Продуктовите разходи са сумата от парите, изразходвани за суровини и материали.

 • Продуктовите разходи са важен показател за ефективността на производството.

 • Продуктовите разходи са важна част от финансовата стратегия на всяка компания.

 • Продуктовите разходи могат да определят успеха или неуспеха на бизнеса.

 • Продуктовите разходи са ключови за определяне на конкурентоспособността на компанията.

 • Продуктовите разходи са отражение на инвестицията в качеството на продукцията.

 • Продуктовите разходи са неизбежни за всяка фирма.

 • Продуктовите разходи са част от операционните разходи, които са важни за бизнеса.

Comments are closed.